Friday, January 16th, 2009 | Author:

Ես արդեն փնտրում է նոր, մաքուր թեման մի քիչ է. Ես կարծում եմ, Ես գտա մի գեղեցիկ մեկը, որն այժմ օգտագործվում է, սկսել personalizing ինքս.
Թեման կարելի է գտնել այստեղ.

Խնդրում ենք մեկնաբանել իմ ընտրածը. 😉

բաժնետոմս
Category: blogging, դոգմա
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, կամ trackback from your own site.

6 Responses

 1. 1
  Craig 

  It certainly kills the old one by a longshot. but still a few bugs. *looks down and left at the re-arrangement of the right sidebar* 🙂

  But hey, at least it now stores me info in the comment section.

 2. 2
  Craig 

  hmnow sidebar fixed after commenting.

 3. 3
  Tricky 

  Oddat least its a works-for-me-now bug. 🙂

  Yeah, I only chose that old one because it wasn’t cluttered. It was still ugly and I’ve been looking for something to replace it from the very beginning. At the same time, I didn’t want ppl coming here and expecting a new theme every day. 😉

 4. 4
  Craig 

  I chose 3 from about 10. And tested each for day before making my decision. But everyone has their ways 🙂

 5. 5
  Tricky 

  I see the same thing myself now elsewhere: http://dogma.swiftspirit.co.za/archives/184

  Seems that as soon as there’s a comment, the glitch is fixed

 6. 6
  Tricky 

  Zack, the author of the theme, made an update and it seems all good now.

  Thanks, Craig, for pointing it out. 🙂

Leave a Reply » Log in