Archive for the Category » blogging «

Friday, January 16th, 2009 | Author:

Ես արդեն փնտրում է նոր, մաքուր թեման մի քիչ է. Ես կարծում եմ, Ես գտա մի գեղեցիկ մեկը, որն այժմ օգտագործվում է, սկսել personalizing ինքս.
Թեման կարելի է գտնել այստեղ.

Խնդրում ենք մեկնաբանել իմ ընտրածը. 😉

բաժնետոմս
Friday, January 02nd, 2009 | Author:

I’m now trying very hard (and unsuccessfully) to prevent myself from letting 80% of my links point to Վիքիփեդիա.

I think from now on, whenever I get annoyed with myself for this, I’m going to toss a coin:

  • Heads, I pick something relevant out of a Google search that has nothing to do with Wikipedia.
  • Tails, I pick something irrelevant out of a Google search that has nothing to do with Wikipedia, preferably something humorous.
բաժնետոմս
Category: blogging, random  | Tags:  | Leave a Comment