ថ្ងៃ​អង្គារ, January 13th, 2009 | អ្នក​និពន្ធ:

(20:19:25) A: was playing WoW on Saturday
(20:19:40) B: yea dude
(20:19:44) A: They have chat channels similar to IRC, though its specific to the area you’re in
(20:19:52) B: lol
(20:20:01) B: thats kewl
(20:20:05) A: a guy put inI can like to be wearing… “
(20:20:23) A: so I replieda jean pant
(20:20:28) B: lol
(20:20:50) A: and he repliedof ‘n rokkie
(20:21:00) A: I fell off my chair

ចែករំលែក
ប្រភេទ: gaming, ភាសា, ចៃដន្យ
អ្នក​អាច​អនុវត្ត​តាម​ការ​ឆ្លើយតប​ណាមួយ​ទៅ​ធាតុ​នេះ​តាម​រយៈ​ការ ធ្វើ RSS ភ្ជាប់ 2.0 មតិ​ព័ត៌មាន. អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ, ឬ ការ​តាមដាន​ត្រលប់ ពី​តំបន់​បណ្ដាញ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក.

6 Responses

 1. 1
  Craig 

  Call me stupid but I dont understand

 2. Hehehe. There’s a thorough explanation here:
  http://www.youtube.com/watch?v=jNJVMJH5OhI

 3. For the non-Afrikaans speakers, មួយ “rokkieis a skirt. “of ‘n rokkiemeansor a skirt”.

 4. 4
  Aimzy 

  That’s not funny at all. :/

 5. 5
  Graham P 

  Was thinking of posting it on bash.orgbut nobody outside ZA would understand. I suppose if you don’t realise its ZA-chat, and randomly execute some anglisaans in-jokes, it’s a chair-falling experience.

  http://pauley.org.za/anglisaans

 6. 6
  mjw 

  I thought that was funnybut then I’m a South African.

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ » ចូល