ថ្ងៃ​ពុធ, January 28th, 2009 | អ្នក​និពន្ធ:

I’m very happy to report that 2 much-needed and related features I’d filed bugs for at KDE’s Bug Tracking System bugzilla were added to KDE & ‧​; 4.2‘s KRDC. KDE & ‧​; 4.2 was just released and is now available within kdemod (aka Chakra)’s repositories. KDE-loving *nix-loving Windows administrators rejoice!

  • Ability to specify a default Username: Previously, before logging in, you’d be prompted for the username. Now the prompt is automatically filled in with a default username.
  • Ability to recognise LDAP logins and remember the password using kwallet as an LDAP Login.
KRDC options added

New KRDC options added

A very big thank you to the developer maintaining KRDC, Urs Wolfer.

ចែករំលែក
អ្នក​អាច​អនុវត្ត​តាម​ការ​ឆ្លើយតប​ណាមួយ​ទៅ​ធាតុ​នេះ​តាម​រយៈ​ការ ធ្វើ RSS ភ្ជាប់ 2.0 មតិ​ព័ត៌មាន. អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ, ឬ ការ​តាមដាន​ត្រលប់ ពី​តំបន់​បណ្ដាញ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក.
ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ » ចូល