ថ្ងៃ​ចន្ទ, March 16th, 2009 | អ្នក​និពន្ធ:

Im not gay. But if you’re single, ill marry you

Anon male client to Anon male consultant who went out of his way to help the client out.

If I were the one who helped this client and I got a response like this, I’d feel good about it.

ចែករំលែក
ប្រភេទ: customer service
អ្នក​អាច​អនុវត្ត​តាម​ការ​ឆ្លើយតប​ណាមួយ​ទៅ​ធាតុ​នេះ​តាម​រយៈ​ការ ធ្វើ RSS ភ្ជាប់ 2.0 មតិ​ព័ត៌មាន. អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ, ឬ ការ​តាមដាន​ត្រលប់ ពី​តំបន់​បណ្ដាញ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក.

3 Responses

 1. 1
  Aimzy 

  hahahaha. maybe i should start going out of my way to help gorgeous looking males 😛

 2. 2
  Craig 

  Marry me Brendan!

  Did that excite you? 🙂

 3. Not as much as it excited ur gf’s slapping hand. 😉

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ » ចូល