ថ្ងៃ​ពុធ, March 25th, 2009 | អ្នក​និពន្ធ:

I finally got Ignite Realtime's បាន Spark to work. I don’t particularly like Sparkits a necessity though and I’m sure others have had trouble with it.

As some readers might be aware, I’m using 64-bit សំខាន់​បំផុត​លីនុច. Spark runs on top of a JRE, independent of the base platform. Therefore, this shouldn’t be an issue. ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា, Spark appears to come bundled with a 32-bit JRE.

After a lot of hassle, I eventually figured all I had to do was obscure or remove (rename or delete) the bundled JRE. This way, Spark’s startup script wouldn’t find the bundled JRE and it would be forced to search for the one built into the system. I had previously installed openjdk, an open source JRE from Arch’s [extra] ឃ្លាំង.

There also happens to be a minor bug in the startup script in that its looking for a folder called “បង្អួច” when there’s clearly no such folder except one named “លីនុច”. Go figure.

Anyway, here’s the gist of the installation if you’re doing it manually on 64bit និង you already have a JRE (such as openjdk) installed for your system:

mkdir -p ~/src
cd ~/src
wget http://download.igniterealtime.org/spark/spark_2_5_8.tar.gz
tar -zxvf spark_2_5_8.tar.gz
mv Spark/jre Spark/jre.not
sed -ខ្ញុំ 's/\/lib\/windows/\/lib\/linux/g' Spark/Spark
sudo mkdir -p /opt
sudo mv Spark /opt
ចែករំលែក
អ្នក​អាច​អនុវត្ត​តាម​ការ​ឆ្លើយតប​ណាមួយ​ទៅ​ធាតុ​នេះ​តាម​រយៈ​ការ ធ្វើ RSS ភ្ជាប់ 2.0 មតិ​ព័ត៌មាន. អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ, ឬ ការ​តាមដាន​ត្រលប់ ពី​តំបន់​បណ្ដាញ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក.

6 Responses

 1. 1
  Bel 

  Thank you for sharing this. This is what I want a step by step because I am new to linux. I don’t know whats the meaning of those commands. I perform all the commands and what’s the next step of that? Can I run now the spark? Thank you so much!!!

 2. 2
  Bel 

  I was able to run the spark after this. The window appeared! great!

  /opt/Spark$ ./starter
  testing JVM in /usr
  /opt/Spark$ sh -x ./Spark

  But when I entered the jabber.apac.local in the server box, it can’t connect. But in windows same server I am using and its working. Is there anything that I can do here?

  Please advise. Thank you so much!!!!

 3. Hi Bel

  I’m afraid that I’m not familiar with troubleshooting Spark once it is actually running since I’ve never had any similar issues. I’m happy I at least helped one person get a few steps further. 🙂

  I think the next steps would be to check if you don’t have a firewall-type issue preventing your requests from leaving the Linux desktop. If that is not the issue, I’m not at all certain how to proceed.

 4. 4
  Bel 

  Thanks Tricky! I’m gonna ask our security team if they are blocking something when the users are using linux box. I tried pidgin as well and its not working. Thank you so much again!!!

 5. 5
  Bel 

  Here I am again! 🙂 I was able to get it worked Tricky! But using PIDGIN. Looks like there is a dns issue. on the server I entered the actual IP and yes it worked. But thru dns name? no joy

  I have an issue now with the spark. Once I disable the openJDK in the sysmte software I can’t run the Spark thru terminal its because my vpn will not work if it enabled. I don’t know what happened. I was getting session timed-out when connecting to juniper vpn. It was working ok but just today when I open it its timing out and I researched what can fix that issue is by disabling the JDK. 🙁 it worked but the spark don’t!

  Any ideas? Here is the java -version of mine

  java version “1.6.0_20
  OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.9.1) (6b20-1.9.1-1ubuntu3)
  OpenJDK Server VM (build 17.0-b16, mixed mode)

  Many thanks!!!

 6. 6
  Bel 

  ok Tricky its working now! hehe. Spark and VPN doesnt have any conflict now. What I did was,

  apt-get autoremove

  sudo apt-get install openjdk-6-jdk

  then restart and it worked ok! Thank you so much!!! God Bless!

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ » ចូល