ថ្ងៃ​ព្រ​ហ​ស្​​ប, December 24th, 2009 | អ្នក​និពន្ធ:

I want to buy a huuuuge water cannon and take a bike for a spin while my co-pilot shoots innocent bystanders!

ចែករំលែក
ប្រភេទ: ចៃដន្យ
អ្នក​អាច​អនុវត្ត​តាម​ការ​ឆ្លើយតប​ណាមួយ​ទៅ​ធាតុ​នេះ​តាម​រយៈ​ការ ធ្វើ RSS ភ្ជាប់ 2.0 មតិ​ព័ត៌មាន. អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ, ឬ ការ​តាមដាន​ត្រលប់ ពី​តំបន់​បណ្ដាញ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក.

2 Responses

  1. 1
    Aimz 

    You could’ve just tweeted this

  2. Perhaps instead I felt like putting my few readers outside theircomfortzone. Perhaps I forgot about twitter. Perhaps Facebook felt too impersonal.

    Perhapsall 3.

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ » ចូល