ថ្ងៃ​ព្រ​ហ​ស្​​ប, April 23rd, 2009 | អ្នក​និពន្ធ:
Who Rules?! Who Made this Awesome Image?!

តើ​នរណា​ជា​អ្នក​ច្បាប់?!

When an artist has released his work (even as Creative Commons) and the IPTC / EXIF data is no longer in the image, how do you find out who the original artist is? All I have here is a difficult-to-read signature. 🙁

ចែករំលែក
អ្នក​អាច​អនុវត្ត​តាម​ការ​ឆ្លើយតប​ណាមួយ​ទៅ​ធាតុ​នេះ​តាម​រយៈ​ការ ធ្វើ RSS ភ្ជាប់ 2.0 មតិ​ព័ត៌មាន. អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ, ឬ ការ​តាមដាន​ត្រលប់ ពី​តំបន់​បណ្ដាញ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក.

4 Responses

 1. The internet saysJennifer Berman”. http://www.jenniferberman.com/

 2. 2
  Wizzy 

  Spinach: confluence ++ [knows her ‘toons’]

 3. Shot, confluence. 🙂

 4. 4
  Aimzy 

  i and pi walk into a room
  i says to pi, “Be rational
  pi replies, “get real

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ » ចូល