ថ្ងៃ​ពុធ, August 26th, 2009 | អ្នក​និពន្ធ:

If you’re using *nix and you’ve found this middle-click behaviour annoying, change របស់ Firefox‘s middlemouse.contentLoadURL about:config option to false.

Big thanks to Ayman Hourieh for the tip.

ចែករំលែក
ស្លាក: , ,
ប្រភេទ: លីនុច, ចៃដន្យ
អ្នក​អាច​អនុវត្ត​តាម​ការ​ឆ្លើយតប​ណាមួយ​ទៅ​ធាតុ​នេះ​តាម​រយៈ​ការ ធ្វើ RSS ភ្ជាប់ 2.0 មតិ​ព័ត៌មាន. អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ, ឬ ការ​តាមដាន​ត្រលប់ ពី​តំបន់​បណ្ដាញ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក.
ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ » ចូល