ថ្ងៃ​ចន្ទ, November 17th, 2008 | អ្នក​និពន្ធ:

(xx:55:12) You feel a disturbance in the force
(xx:56:34) យ៉ាង​ដូចម្តេច: Afternoon 🙂
(xx:05:54) anon: HI
(xx:08:19) anon has left the conversation.

Sometimes I think I shouldn’t let តាម​តំបន់ try to make me Jedi.

ចែករំលែក
ប្រភេទ: ចៃដន្យ
អ្នក​អាច​អនុវត្ត​តាម​ការ​ឆ្លើយតប​ណាមួយ​ទៅ​ធាតុ​នេះ​តាម​រយៈ​ការ ធ្វើ RSS ភ្ជាប់ 2.0 មតិ​ព័ត៌មាន. អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ, ឬ ការ​តាមដាន​ត្រលប់ ពី​តំបន់​បណ្ដាញ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក.

3 Responses

 1. 1
  Craig 

  http://en.wikipedia.org/wiki/Jediism

 2. 2
  Craig 

  http://blog.icepick.co.za/index.php/2008/06/24/10-favourite-wordpress-plugins

  The akismet thingy-ma-jig is awesome for catching spam

 3. Added an API key nowI was just lazy. 😛

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ » ចូល