Archive for the Category » តំបន់​ប​ណ្តា​ញ «

នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ, April 26th, 2009 | អ្នក​និពន្ធ:

Trust me. We’re still dealing with regexesjust in a roundabout (and vaguely practical) way. This is a pretty comprehensive listing of how to go about flushing DNS caches while using regexes to show where similar methods deviate.

Why do we want to clear DNS caches exactly?

There are a number of reasons to clear DNS caches, though I believe these are the most common:

 • An intranet service has an private (internal) IP address when on the company network but it has a public IP address for outside access. When you try to access that service from outside after accessing it from inside, there’s a chance that you would have cached the private (inaccessible) IP. A good long-term solution is to make the service inaccessible except via VPN. A simpler solution is to leave work at work. 😛
 • An internet service or web site changes their DNS settings and your desktop/laptop is looking at theoldsetting. In this case, the new setting has not yet propagated. Hosting Admins come across this case very often.
 • ភាព​ឯកជន: If someone can track your DNS history then it wouldn’t be too hard to figure out which web sites you’ve been viewing. Though the individual pages you’ve viewed can’t be tracked in this way, the hostnames, ដូច​​​ជា​ការ “dogma.swiftspirit.co.za” ឬ “google.comwill be in the DNS cache, likely in the order you first accessed each site. There are better ways to do this though. One example is to use a Tor network for all DNS requests.

Flushing WindowsDNS cache, from command prompt:

Evidence suggests that prior to ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 2000, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows OS’s didn’t cache DNS results. នេះ ipconfig command, run from the command prompt, was given some control over the DNS cache and has remained roughly the same since.

To get to the prompt if using Vista as non-Admin: ចាប់ផ្តើម -> Programs -> Accessories -> Right-clickCommand Prompt” -> Run As Administrator

Otherwise: ចាប់ផ្តើម -> Run -> [cmd ] -> [ យល់ព្រម ]

ipconfig /flushdns

Flush the DNS Resolver Cache in Windows

It is also possible to clear the cache in Windows by restarting នេះ “DNS Client” ឬ “Dnscache” សេវា.

Flushing Mac OS X DNS cache, from shell prompt:

Since Mac OS X, Apple Macs have been running a Unix-based, POSIX-compliant, operating system based on Nextstep, itself originally containing code from FreeBSD និង NetBSD. Mac OS X uses lookupddscacheutil to manage the DNS cache, depending on the version.

To get to the prompt: Applications -> Utilities -> Terminal

(lookupd|dscacheutil) -flushcache

What have we here? As per ជា​ផ្នែក​មួយ 1, នេះ vertical bar indicates that eitherlookupddscacheutilare acceptable. នេះ parenthesis indicate that the vertical bar only applies to thelookupd|dscacheutilportion of the expression. Thus, នេះ ” -flushcacheis not optional and must be included in the command in order for it to work. Note that these commands produce no output unless there is an error.

Use dscacheutil if you’re using Mac OS X 10.5 (Leopard) or later.

Mac OS X:

lookupd -flushcache

Mac OS X Leopard:

dscacheutil -flushcache

Use dscacheutil to flush the cache in Mac OS X Leopard

There is also a GUI tool, DNS Flusher, which automatically uses the correct command available.

Flushing Linux/UnixDNS cache, from shell prompt:

N.B. If you don’t already have either bind (with caching lookup enabled), nscd, or dnsmasq installed and running on your *nix-based desktop/server, you are probably not caching DNS at all and there is nothing to flush. In that case you will be utilising your DNS server for every web request, probably slowing your web experience.* If so, I recommend at least installing nscd as it is the easiest to set up. **

Flushing nscd’s cache

As with the Mac OS command, this produces absolutely no output unless there is an error:

(|sudo )(|/usr/sbin/)nscd -i hosts
 • Use sudo if you’re not already root otherwise the first selection is blank.
 • Specify /usr/sbin/ if nscd is not already within thepath”. If your distribution has nscd in a strange place, locate it first:
locate -r bin/nscd$

Notice that the abovebin/nscd$is itself a regular expression. 🙂

Using nscd, invalidate thehosts” ឃ្លាំង​សម្ងាត់, logged in as a user:
sudo nscd -i hosts
Using nscd, invalidate thehosts” ឃ្លាំង​សម្ងាត់, logged in as root:
nscd -i hosts
Using nscd, invalidate thehosts” ឃ្លាំង​សម្ងាត់, logged in as root, specifying the full path:
/usr/sbin/nscd -i hosts

Flushing bind’s cache

To flush bind’s cache, we issue a command via rndc. Use sudo if you are not already root:

(|sudo )rndc flush

Restarting the cacheing services also works!

Here’s how to restart either of the caching daemons:

(|sudo )(សេវា |/etc/(rc\.d|rc\.d/init\.d|init\.d)/)(bind|dnsmasq|nscd) restart

That’s starting to get difficult to read. *** Luckily I’ve explained in detail:

 • As with the previous command, use sudo if you’re not already root.
 • The second selection has the first option “សេវា “. This applies mainly to Red Hat/CentOS and Fedora systems.
 • នេះ “/etc/(rc\.d|rc\.d/init\.d|init\.d)/” needs to be expanded further. This is for most other systems. Generally, the rc.d is for if you’re using a BSD-style init system (ឧទាហរណ៍: សំខាន់​បំផុត​លីនុច, FreeBSD, or OpenBSD). The best way to know for sure which command to use is to ‘locatethe correct nscd or dnsmasq path. Most Unix flavours, even Solaris, use nscd:
locate -r \.d/nscd$ ; locate -r \.d/dnsmasq$ ; locate -r \.d/rndc$
 • The last choice is betweenbind”, “nscd”, និង “dnsmasq”. This depends entirely on which is installed and in use.
 • The last of the pattern, ” restart”, is the instruction given to the daemon’s control script.

សំខាន់​បំផុត, using dnsmasq, restarting the cache daemon, logged in as root:

/etc/rc.d/dnsmasq restart

សំខាន់​បំផុត, using nscd, restarting the cache daemon, logged in as user:

sudo /etc/rc.d/nscd restart

CentOS / Red Hat, using nscd, restarting the daemon, as root:

service nscd restart

nscdrestart

Flush Mozilla Firefox’s internal DNS cache:

Mozilla Firefox keeps its own DNS cache for performance. របស់ Firefox 2 would cache only 20 entries for up to 60 seconds. The default setting as of Firefox 3 appears to be 512 entries for up to 60 minutes which seems much more reasonable for every-day browsing. If your desktop has a built-in cache (which most now do) then the cache here is actually redundant. I’m not aware of any other browsers that implement DNS caching.

I’ve found a few solutions for when you need to clear the cache. It seems there are many ways to do this however these are the easiest, which I’ve put into order of preference.:

 1. Install the Firefox DNS Flusher Addonprovides a button to flush the cache.
 2. Install the DNS Cache Addonprovides a toggle which disables or enables the DNS cache.
 3. Clear Cache (clears browser cache as well as DNS Cache): Select Tools -> Clear P បានrivate Data; Deselect all checkboxes except for Cមួយche; សូមចុច [ Clear Private Data Now ].
 4. Manually do what DNS Cache does: set the following 2 about:config optionsnetwork.dnsCacheExpiration” និង “network.dnsCacheEntries” ទៅ 0 and then back to the default.

I had a bad cached record and I cleared my browser’s cache. But its still giving me the wrong info. What gives?

Because of how DNS propagation works, you preferably need to flush the DNS on all DNS hosts between yourself and theauthoritivehost, starting with the host closest to the authoritive host (furthest away from your browser).

As an example, if you have a router that is caching DNS, reset the router’s cache before restarting the DNS cache of your operating system, and only then should you clear the cache in Firefox. The reason is that even if you only clear your OS and Firefox’s caches, your desktop is still going to ask the router for its bad record anyway.

What if my DNS server is a server on the net outside my control?

You could try temporarily using a different nameserver, possibly even a publicly open ម៉ាស៊ីនបម្រើ. OpenDNS shows some good information on how to do this. If you’d like, you should also be able to get relevant information from your own ISP regarding their resolving DNS servers. A local example (South Africa) is SAIX ដែល lists their resolving DNS servers.

* Likely the reason why Firefox has a DNS cache built-in ****
** “((pacman|ទឹកដោះគោ​យ៉ា​អួ) -S|emerge|(លោក​យ៉ុ​ម​បាន|សម្បទា|apt​-get) install) nscdand then ensure that the service is added to the startup scripts. Refer to your distribution’s installation documentation.
*** I’m looking for a syntax highlighting plugin that can work with regex
**** I’ve read statements that restarting the network(ing|) service also clears the DNS cache however I haven’t seen any evidence that this is true. If anyone has a example where this is true, please provide me with the details.
ចែករំលែក
ថ្ងៃ​ពុធ, ថ្ងៃទី 15 ខែមេសា, 2009 | អ្នក​និពន្ធ:

លើសពីនេះទៀតទៅនឹងការប្រកាសមុនទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុន Amazon, នៅទីនោះគឺក្រុមហ៊ុន Amazon ជជែកពីខាងក្នុងបង្ហាញថាវាគឺជា “បញ្ហា”. នរណាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងមាតិកា miscategorised បុគ្គលិករបស់ខ្លួន – អ្វីទាំងអស់ “ផ្លូវភេទ” មានរបស់ខ្លួន “មនុស្ស​ពេញវ័យ” បន្តិចប្តូរលើ.

ការនេះនឹងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលសៀវភៅសង្គមនៅលើភេទនិងសៀវភៅសម្រាប់ជនពិការត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់. ពួកគេបានបញ្ជាក់ថាមានគេគឺជាការពិត, គ្មានថ្មី “មនុស្ស​ពេញវ័យ” គោលនយោបាយ. ការិយាល័យទទួលជំនួយផ្ទាល់ screwed ឡើង Royal បានដោយមិនមានចម្លើយដែលជាប់គ្នា. វាគឺជាបញ្ហាមួយ? វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយ? តើអ្នកនឹងផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់អ្នកនៅថ្ងៃស្អែក?

ពួកគេកំពុងជួសជុល (ឬប្រហែលជាបានជួសជុល) ចំណាត់ថ្នាក់ដែលបាត់ខ្លួន. នេះនៅតែ begs សម្រាប់ការពឹងផ្អែកបន្ថែមទៀត. ខ្ញុំគិតថាគួរឱ្យអស់សំណើចរបស់ខ្លួនអំពីរបៀបដែលពួកគេអាចបន្ទោសបុគ្គលិករបស់បារាំង. ប្រហែលជារបស់ខ្លួនជារឿងបញ្ហាភាសា – ខ្ញុំមិនអាចត្រូវប្រាកដថា. នៅលើចំណាំធ្ងន់ធ្ងរ, I also think its odd that there exists in the first place a feature for censorship which they have no policy for.

What say ye?

They’re still paying dearly. There are already new definitions online for Amazon rank. hehehe.

More at Science Blogs.

ចែករំលែក
ថ្ងៃ​ចន្ទ, ទី 13 ខែ​មេសា, 2009 | អ្នក​និពន្ធ:

ខ្ញុំ​ជឿ​ជាក់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ថា​មនុស្ស​គ្រប់​រូប​មាន​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​រក្សា​ក្នុង​ការ​អុ​ត្ត​ម​គតិ​របស់​ពួក​គេ​ផ្ទាល់​និង​ថា​អុ​ត្ត​ម​គតិ​ទាំង​នោះ​គឺ sacrosanct. មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​សមនឹង​ទទួល​បាន​កម្រិត​នៃ​ការ​គោរព​នោះ​ហើយ​ខ្ញុំ​បាន​ពង្រីក​ដើម្បី​រួម​បញ្ចូល​ថា​គំនិត​ដែល​ថា​យើង​មិន​បាន​កំណត់​ចំពោះ​ទំនាក់​ទំនង​ស្រលាញ់​ភេទ​ផ្ទុយ​គ្នា​នេះ. គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​មាន​សិទ្ធិ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ឬ​បន្ថយ​គំនិត​ទាំង​នេះ. គ្រាន់​តែ​ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​ច្បាស់​លាស់ (ក្នុង​ករណី​ដែល​អាច​លក់​សត្វ​ណា​ដែល​គិត​ថា​ពួក​គេ​បាន​បាញ់​មួយ​ជា​មួយ​នឹង​ខ្ញុំ​ទទួល​បាន​ការ​សង្ស័យ), ខ្ញុំ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ក្មេង​ស្រី. 😉

ខ្ញុំ​មាន​មិត្ត​ភក្តិ​ស្រី​ស្រឡាញ់​ស្រី​ដូចគ្នា​មួយ​ចំនួន​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ទទួល​យក​ថា​ជា​ពួក​គេ​មាន. ខ្ញុំ​មិន​វិនិច្ឆ័យ​គេ​ដោយ​សារ​វិធី​របស់​ពួក​គេ​នៃ​ជីវិត​ហើយ​ថា​ពួក​គេ​មិន​យោង​ទៅ​តាម​កាល​បរិច្ឆេទ “ច្បាប់​ធម្មជាតិ”. [កំប្លែង​អាក្រក់] Heh, រឿង​តែ​មួយ​គត់​ដែល​ពេល​ខ្លះ​ខ្ញុំ​វ៉ាក់សាំង​នៅ​ពួក​គេ​គឺ​ថា​ពួក​គេ​មិន​មាន​ផលិតភាព​ខ្លាំង​ណាស់​សម្រាប់​សង្គម… [/កំប្លែង​អាក្រក់]

ក្រុមហ៊ុន Amazon ពិត​ជា​ភាគ​ច្រើន​ហាក់​បី​ដូច​ជា​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ការ​គោរព​ណា​មួយ​សម្រាប់​ពួក​គេ​បើ​ទោះ​បី​ជា: នៅ​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​បរាជ័យ, ក្រុមហ៊ុន Amazon បាន​អនុវត្ត​មួយ “តម្រង​មនុស្ស​ពេញវ័យ” គោលនយោបាយ. លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដែល​នោះ​គឺ​ថា​ពួក​គេ​បាន​យក​ចេញ​ស្វែង​រក​ចំណាត់​ថ្នាក់​ជា​ច្រើន (ប្រសិន​បើ​មិន​ទាំងអស់) ការ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​-themed ខណៈ​ពេល​ចាក​ចេញ​ពី​ចំណង​ជើង​មិន​មែន​ជា​បុរស​ស្រឡាញ់​បុរស​ជា​ច្រើន​ដដែល. ចំណង​ជើង​ជាមួយ​នឹង​ការ​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា erotica ជាក់លាក់​បាន​ដោយ​ត្រឹមត្រូវ​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ – ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​សូម្បី​តែ​ចុះ​ទៅ អ្នក​ស្រី Heather មាន​ម៉ាក់​ពីរ ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ. WTF? សៀវភៅ​កុមារ​របស់​ខ្លួន!

នៅ​ឡើយ​ទេ, មនុស្ស​ពេញវ័យ​ប្រដាប់​ក្មេង​លេង, ទស្សនា​វ​ដ្តី Playboy: ការ​បំពេញ Centrefolds, លោក Ron លោក Jeremy: បុរស​ម្នាក់​ការងារ​ពិបាក​បំផុត​ក្នុង​វិស័យ​សិល្ប (តារា​សិច​របស់​បុរស), លោក Traci ព្រះអម្ចាស់: ក្រោម​វា​ទាំង​អស់ (តារា​សិច​ស្ត្រី), ការ​បំពេញ Assholes ម​គ្គុ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​សត្វ​មាន់​លក់​ទៅ, ចំណង​ជើង​និង​មនុស្ស​ពេញវ័យ​ដូចគ្នា​ផ្សេង​ទៀត​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាក​ចេញ​ដដែល.

ក​យ​រ​អា​េ​យ​ខ្ពើម​ទាំងស្រុង.

និយាយ​ដោយ​ត្រង់​ទៅ, បើ​ទោះ​បី​ជា​ការ​ប្រតិបត្តិ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​រួច ត្រឹមត្រូវ, ពួក​គេ​នៅ​តែ​មិន​ធ្វើ​វា​នៅ​ខាង​ស្ដាំ. វា​គួរ​តែ​ប៉ះពាល់​ដល់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ស្វែងរក​សាធារណៈ. ពេល​ដែល​ពួក​គេ​បាន​កែ​រញ៉េរញ៉ៃ​នេះ, ខ្ញុំ​នៅ​តែ​ចង់​ឱ្យ​លោក Traci ព្រះអម្ចាស់​នៅ​ក្នុង​លទ្ធផល​ស្វែងរក​របស់​ខ្ញុំ​ចូល​ក្នុង. ក្អកមាន់. តើ​ខ្ញុំ​និយាយ​ថា​ការ​ចេញ​ខ្លាំង? 😛

ដើម្បី​រក្សា​ឱ្យ​ឡើង, ចូល​ទៅ​មើល​ឃើញ Jezebel.

ចែករំលែក
ថ្ងៃ​អង្គារ, March 31st, 2009 | អ្នក​និពន្ធ:

For those who don’t yet know what its about!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ddO9idmax0o[/youtube]

And then we get to make fun of it too!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PN2HAroA12w[/youtube]

Oh ‘n I figured out how to add videos painlessly. W00T

ចែករំលែក
ថ្ងៃ​ចន្ទ, March 30th, 2009 | អ្នក​និពន្ធ:

Who’d have thought that something as silly as Choqok trying to automatically log into Twitter might get me temporarily locked out?

Oh well. I’m patient.

Tried to log in too many times?

We've temporarily locked your account after too many failed attempts to sign in. Please chillax for a few, then try again.

ចែករំលែក