Archive for the Category » បង្អួច «

Friday, September 11th, 2009 | អ្នក​និពន្ធ:

Peace in the land of USB

Under a *nix operating system, having multiple partitions on a USB drive isn’t rocket science, it just works. ក្នុង​ករណី​របស់​ខ្ញុំ, my USB drive has two partitions because the first partition is a bootable សំខាន់​បំផុត​លីនុច installer.

I have ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows on a desktop at homemostly for gamingand many of my colleagues use it too. Since Windows doesn’t do very well with non-Windows partitions I figured I could create a FAT32 partition on the memory stick after the bootable Arch Linux partition. FAT32 is almost ubiquitous and is usable on every common desktop operating system in the world.

Bleh

Unfortunately it doesn’t work straight off the bat. ជាក់​ស្តែ​ង, Microsoft in their infinite wisdom decided that memory sticks are supposed to have one (and only one) partition. In reality Windows finds the first partition and then ignores any others that happen to be set up:

Please Format

Err, no, I do not want you to format my Arch Linux installation partition

The trick to getting it working is to fool Windows into thinking the device is មិន​មាន a regular USB memory stick but perhaps a solid-state hard disk which happens to be connected via USB. Yes I know, this is seriously stupid that Windows behaves this way. A solid-state hard disk is just a whopping big (and fast) memory stick after all!

I found a few sources on how to do this however I still had to figure out some things on my own. Specifically, the guides I found either skipped some steps or didn’t provide enough information on where to download the driver package.

This procedure involves manually changing hardware drivers and installingnon-signeddriversnot intended for your hardware”. I know someone is going to break their system and blame me so I say now that I take no responsibility for any damage you may do to your Windows system as a result of this. Read that again. 😛

Instructions

remove the highlighted text

click for larger version

Download and unzip the driver, originally created by Hitachi, នៅ​ទីនេះ. Open the cfadisk.inf file in notepad (or your favourite plaintext editor), and find the section labeled [cfadisk_device]. Remove the section highlighted on the right:

Minimize (don’t close) the editor and go to your desktop iconsright-click on My Computer and select Properties. Select the hardware tab and then select [evice Manager]:

System Properties

Find the device underDisk drives”, right-click your memory stick and select Properties:

Device Manager

Click the Details tab and in the dropdown box on that page, selectHardware Ids”. Click the first line in the list of Hardware IDs and press Ctrl+C to copy the name:

USB Hardware Ids

Don’t close this dialog, go back to notepad (which was minimised) and paste the hardware ID into where the previous content was removed.

Changes pasted into notepad

Save the file in notepad and go back to the device’s property dialog window. Click theDrivertab and click the [Update Driver…] button. In the windows that pop up, selectNo, not this មិនime”; [Next] -> “Install from a list or a s បានpecific location (Advanced)”; [Next] -> “on’t search. I will choose the driver to install.”; [Next] -> [Have Disk…].

Unsigned Drivers - Click Continue Anyway

Browse to the folder where you have saved the modified cfadisk.inf file. សូមចុច [យល់ព្រម]. You will find

there is a Hitachi Microdrive driver listed. Select this and click [Next]. When the warning

appears, click [Yes]. Another warning will pop up regarding a similar issue (these are theunsigned” និង “not intended for your hardwarewarnings I mentioned earlier). សូមចុច [Continue Anyway]:

At this point I recommend closing all the dialog boxes related to the setup. Finally, remove and re-insert the memory stick into your USB port and you should find that the extra partitions on the stick are accessible. In the worst-case scenario, you might still need to partition the disk however the hard part is over. 🙂

ចែករំលែក
ថ្ងៃ​ចន្ទ, April 06th, 2009 | អ្នក​និពន្ធ:

I came across 2 bugs on Windows Server 2003 that are also relevant to Windows XP.

Short Circuits

1. Internet Explorer‘s Desktop icon is disabled. When you double-click on the icon, expecting IE to launch, it simply produces an additional shortcut. Subsequent double-clicks again produce more shortcuts. It is possible, as a workaround, to launch IE from the Start Menu.

My first guess was that malware was attempting to make me click on these new shortcuts where the new shortcuts opened further malware. This idea quickly faded though since, if malware were to have the system privileges to produce these symptoms, it wouldn’t need me to provide further privileges.

I eventually found នៅ​ទីនេះ what the actual problem was. ក្នុង​ករណី​របស់​ខ្ញុំ, the cause was related to IE6 being outdated. If a Windows registry entry is namedLegacyDisableand is added to specific types of registry keys, it lets Windows know that the key is obsolete and that it has only been left behind for backwards-compatibility. In this case, it disabled the intended primaryverbfunction (the double-click) of the shortcut: launching IE.

To fix, you can either update to the latest version of IE or fix the registry entry directly. If you experience this issue even with the latest version of IE then the registry value is the only way I know how to fix it.

Danger, Will Robinson!

Though this is a trivial registry change, the registry is still a dangerous thing to mess with so, as usual, back up your registry: See KB322756. Nobody gets to blame me for trashing their system. 😛

De-Register me!

Paste the following into a .reg file and execute it; or manually remove theLegacyDisableentries referred-to here:

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}\shell\NoAddons\]
"LegacyDisable"=-
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}\shell\OpenHomePage]
"LegacyDisable"=-

Fire me up!

2. When trying to browse to any site from within IE, IE remains dormant while របស់ Firefox is launched. Firefox then loads the page which was originally requested in IE.

While many might most of the time consider this to be a triumph [insert childish laughter here], the site I wanted to browse to was the Windows Updates site which, unfortunately, does not work when using Firefox. The same would apply to other sites which depend on the web browser supporting ActiveX.

De-Register Me Too!

I eventually found the solution នៅ​ទីនេះ, and it turns out to be similar to the solution for the first bugexcept that it is to remove an entire key. ជា​ថ្មី​ម្តង​ទៀត, ensure you have a backup of your registry before continuing. Here is the relevant content of the .reg file:

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{C90250F3-4D7D-4991-9B69-A5C5BC1C2AE6}]

I hope that resolves things for anyone else having similar issues. 🙂

ចែករំលែក
ថ្ងៃ​ពុធ, March 18th, 2009 | អ្នក​និពន្ធ:

[កែសម្រួល] So much for that. It turns out that openssl is able to determine that the key and certificate are already in a single file. Therefore, no csplitting required (ល្អ, I hope somebody reading this at least learned about how nice csplit is). In fact, the whole script might as well be obsoleteblaargh. Well, at least it gives a nice warning about not giving a blank passphrase. 😀

Here’s the new version:

pem2pfxconverts a .pem-formatted file containing a private key and signed certificate into a Windows-compatible .pfx certificate file.

#!/bin/bash
#pem2pfx
#v0.2
#យ៉ាង​ដូចម្តេច - brendan@swiចtspirit.co.za
# Converts a .pem certificate file to .pfx format
# $1 is the source file
set -e
 
if [ $# = 1 ]; then
 outputfile=`echo $1 | sed 's/.pem$/.pfx/'`
 
 echo "Please specify a password below. ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows បានបដិសេធក្នុងការនាំចូលវិញ្ញាបនបត្រ .pfx ដោយមានពាក្យសម្ងាត់ទទេមួយ។"
 PKCS12 OpenSSL -ការនាំចេញ -ចេញ $outputfile -ក្នុង $1
 
 ផ្សេងទៀត
 echo "pem2pfx - បម្លែងឯកសារឯកជននិងវិញ្ញាបនបត្រ .pem សំខាន់ទៅកាន់ឯកសារដែលមានទ្រង់ទ្រាយជា IIS-.pfx ឆបគ្នា។"
 echo "Usage: pem2pfx inputfile.pem"
ជាការ

ច្រើន​ទៀត…

ចែករំលែក
ថ្ងៃសៅរ៍, ទី 21 ខែកុម្ភៈ, 2009 | អ្នក​និពន្ធ:

ប្រភេទឯកសារថ្មី ការិយាល័យ 2007 បានផ្ដល់ឱ្យម៉ាស៊ីនបណ្ដាញមួយចំនួនមានបញ្ហានៅពេលដែលអតិថិជនរបស់ខ្លួនចង់ផ្តល់ឯកសារសម្រាប់ទាញយក. ជា​ញឹកញាប់​បំផុត, ឯកសារដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយម៉ាស៊ីនបម្រើបណ្តាញដែលជា “text / html” ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានបង្ហាញជាមួយតោននៃសំរាមនៅលើអេក្រង់របស់អ្នកប្រើបណ្តាញ.

វិធីល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយនេះគឺដើម្បីបន្ថែមទាំងអស់ MIME & ‧; ប្រភេទការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចម្បងរបស់ម៉ាស៊ីនបម្រើ. IIS7 សម្រាប់ Windows មានប្រភេទ MIME បានត្រឹមត្រូវដែលបង្កើតឡើងទាំងនេះដោយលំនាំដើមរួចទៅហើយ. IIS6 និង IIS5 តម្រូវឱ្យប្រភេទ MIME ដែលនឹងត្រូវបានបន្ថែម, ដែលជាកម្លាំង កម្មវិធី Apache នៅលើការដំឡើងដែលមានវ័យចំណាស់. សម្រាប់កម្មវិធី Apache, នៅទីនោះគឺជាការឆ្ពោះសម្រាប់ម្ចាស់ដែនបុគ្គលដើម្បីបន្ថែមប្រភេទ mime តាមរយៈកម្មវិធី Apache ផងដែរ .htaccess មាន ឯកសារ.

IIS 6 ប្រភេទការបន្ថែម MIME & ‧; (សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនបម្រើ)

មុនពេលនេះអាចត្រូវបានធ្វើ, ធានាថាម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់អ្នកត្រូវបានកំណត់ផងដែរដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យកែសម្រួល metabase ដោយផ្ទាល់:

 1. ផ្ទុក កម្មវិធីគ្រប់គ្រង IIS: ចាប់ផ្តើម -> Rមួយ, “inetmgr” -> [យល់ព្រម]
 2. ចុចខាងស្ដាំ “ម៉ាស៊ីនបម្រើ” ហើយចុច “P បានroperties”
 3. នៅក្នុងរយៈពេល “សេវាផ្ទុកឈ្មោះអ៊ីនធឺណិត” ផ្ទាំង (ជាធម្មតាផ្ទាំងតែប៉ុណ្ណោះ), ធានាថា “អ៊ីnកែសម្រួលដោយផ្ទាល់ Metabase អាច” ប្រអប់ធីកត្រូវបានធីក.
 4. សូមចុច [យល់ព្រម]

ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ IIS ឡើងវិញរបស់ (នៅ​ទីនេះ សម្រាប់ IIS5) មុន. ខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រងណាមួយបំបែកម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់គាត់. ខ្ញុំមានមូលហេតុដើម្បីជឿថានេះ អាច ធ្វើការផងដែរនៅលើ IIS5 ទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំមានមូលហេតុគ្រាន់តែជាការជាច្រើនដូចជាការជឿថាវាអាចគ្រាន់តែជាការផ្តល់នូវការជាច្រើននៃកំហុស. ប្រសិនបើមាន IIS5 មួយ / ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 2000 គ្រប់គ្រងមានឆន្ទៈក្នុងការសាកល្បងនេះសម្រាប់ខ្ញុំ បន្ទាប់ពីការបម្រុងទុក ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកសូមអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំដឹងលទ្ធផល.

ចម្លងអត្ថបទដូចខាងក្រោមនេះចូលក្នុងឯកសារឈ្មោះ msoff07 addmime.vbs និងប្រតិបត្តិវា ម្តង ពីបន្ទាត់ពាក្យបញ្ជាដោយវាយ cscript msoff07 addmime.vbs- ហើយចុចបញ្ចូល. ប្រសិនបើអ្នករត់វាច្រើនជាងម្ដង, ប្រភេទ MIME & ‧នឹងត្រូវបានបន្ថែមរាល់ពេលហើយអ្នកនឹងមានធាតុដូចគ្នាច្រើន:

'ស្គ្រីបនេះបន្ថែមការិយាល័យចាំបាច់ 2007 ប្រភេទ MIME ដើម្បី IIS មួយ 6 ម៉ាស៊ីន​បម្រើ.
'ដើម្បីប្រើស្គ្រីបនេះ, គ្រាន់តែចុចទ្វេដងឬប្រតិបត្តិវាពីបន្ទាត់ពាក្យបញ្ជា.
"ការរត់ស្គ្រីបលទ្ធផលដងច្រើននៅក្នុងធាតុច្រើនក្នុងការ
"IIS MimeMap ដូច្នេះអ្នកមិនគួររត់វាច្រើនជាងម្ដង.
"បានកែប្រែពី http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752346.aspx
 
ស្រអាប់ MimeMapObj, MimeMapArray, MimeTypesToAddArray, WshShell, oExec
const ADS_PROPERTY_UPDATE = 2 
 
"កំណត់ប្រភេទ MIME & ‧នឹងត្រូវបានបន្ថែម
MimeTypesToAddArray = អារេ(".docm", "application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12", _
".docx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document", _
".dotm", "application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12", _
".dotx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template", _
".potm", "application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12", _
".potx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template", _
".ppam", "application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12", _
".ppsm", "application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12", _
".ppsx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow", _
".pptm", "application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12", _
".pptx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation", _
".sldm", "application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12", _
".sldx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide", _
".xlam", "application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12", _
".xlsb", "application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12", _
".xlsm", "application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12", _
".xlsx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", _
".xltm", "application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12", _
".xltx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template") 
 
"ទទួលបានវត្ថុ mimemap នេះ
កំណត់ MimeMapObj = GetObject("IIS://localhost / MimeMap")
 
"ចូរហៅ AddMimeType សម្រាប់គ្រប់គូនៃផ្នែកបន្ថែមប្រភេទ MIME /
សម្រាប់ ការប្រឆាំង = 0 ទៅ UBound(MimeTypesToAddArray) ជំហានទី 2
  AddMimeType MimeTypesToAddArray(ការប្រឆាំង), MimeTypesToAddArray(ការប្រឆាំង+1)
បន្ទាប់
 
'បង្កើតវត្ថុសែល
កំណត់ WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
 
"បញ្ឈប់និងចាប់ផ្តើមសេវា IIS នេះ
កំណត់ oExec = WshShell.exec("net stop w3svc")
តើ ខណៈពេល oExec.ស្ថានភាព = 0
  WScript.ការគេង 100
រង្វិលជុំ
 
កំណត់ oExec = WshShell.exec("net start w3svc")
តើ ខណៈពេល oExec.ស្ថានភាព = 0
  WScript.ការគេង 100
រង្វិលជុំ
 
កំណត់ oExec = គ្មានអ្វី
 
'ស្ថានភាពទៅអ្នកប្រើរាយការណ៍
WScript.អេកូ "Microsoft Office 2007 ប្រភេទឯកសារ MIME ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជី។"
 
"អនុ AddMimeType
អនុ AddMimeType (ext, MTYPE)
 
  "ទទួលបានការផ្គូផ្គងពីអចលនទ្រព្យ MimeMap នេះ.
  MimeMapArray = MimeMapObj.GetEx("MimeMap") 
 
  "បន្ថែមផែនទីថ្មី.
  ខ្ញុំ = UBound(MimeMapArray) + 1
  ReDim រក្សា MimeMapArray(ខ្ញុំ)
  កំណត់ MimeMapArray(ខ្ញុំ) = CreateObject("MimeMap")
  MimeMapArray(ខ្ញុំ).ផ្នែកបន្ថែម = ext
    MimeMapArray(ខ្ញុំ).ប្រភេទ Mime = MTYPE
    MimeMapObj.PutEx ADS_PROPERTY_UPDATE, "MimeMap", MimeMapArray
    MimeMapObj.SetInfo
 
បញ្ចប់ អនុ

Apache MIME type addition (សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនបម្រើ)

Apache stores its MIME types in a file normally located at $installpath/conf/mime.types. See the mod_mime ឯកសារ for more on how it works. សំខាន់​បំផុត​លីនុច installs its MIME types at /etc/httpd/conf/mime.types និង Parallels Plesk installs it in /usr / local / PSA / គ្រប់គ្រង / conf / mime.types. ការចែកចាយរបស់អ្នកអាចមានវានៅក្នុងកន្លែងមួយផ្សេងទៀត, ដូច្នេះការរកឃើញរបស់អ្នក mime.types ឯកសារដោយរត់ កំណត់ទីតាំង mime.types.

បន្ថែមបន្ទាត់ខាងក្រោមទៅក្នុងឯកសារ mime.types របស់អ្នក:

application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12             docm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  docx
application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12             dotm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template  dotx
application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12          potm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template   potx
application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12            ppam
application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12          ppsm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow  ppsx
application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12        pptm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation pptx
application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12            sldm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide    sldx
application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12              xlam
application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12           xlsb
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12              xlsm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet     xlsx
application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12             xltm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template   xltx

Apache MIME type addition (For the domain owner with at least FTP accessusing .htaccess file)

Add the following text to your domain’s .htaccess មាន ឯកសារ, most commonly in an httpdocs/ directory

AddType application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 docm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document docx
AddType application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12 dotm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template dotx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12 potm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template potx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12 ppam
AddType application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12 ppsm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow ppsx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12 pptm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation pptx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12 sldm
AddType កម្មវិធី / vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide sldx
AddType កម្មវិធី / vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12 xlam
AddType កម្មវិធី / vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12 xlsb
AddType កម្មវិធី / vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 xlsm
AddType កម្មវិធី / vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet XLSX
AddType កម្មវិធី / vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12 xltm
AddType កម្មវិធី / vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template xltx
ចែករំលែក
ថ្ងៃ​ពុធ, January 28th, 2009 | អ្នក​និពន្ធ:

I’m very happy to report that 2 much-needed and related features I’d filed bugs for at KDE’s Bug Tracking System bugzilla were added to KDE & ‧​; 4.2‘s KRDC. KDE & ‧​; 4.2 was just released and is now available within kdemod (aka Chakra)’s repositories. KDE-loving *nix-loving Windows administrators rejoice!

 • Ability to specify a default Username: Previously, before logging in, you’d be prompted for the username. Now the prompt is automatically filled in with a default username.
 • Ability to recognise LDAP logins and remember the password using kwallet as an LDAP Login.
KRDC options added

New KRDC options added

A very big thank you to the developer maintaining KRDC, Urs Wolfer.

ចែករំលែក