Scripts

Kjo faqe është e plotë të vogël (dhe jo-aq-pak) scripts. Disa nga puna më poshtë është shkruar dobët, por gjithsesi të dobishme. Kur kam rinovuar një skenar, Unë do të përplasem atë në krye. Nëse nuk shprehet ndryshe, këto Scripts janë të autorit Brendan Hide dhe në dispozicion nën licencën GPLv3.

Unë e kam bërë të gjitha këto skenare më lehtësisht të shkarkohen në http://swiftspirit.co.za/scripts/.

digx – të marrë të dhënat e kundërt që korrespondojnë me një hostname (dmth, Merrni një të dhënat e pastaj të marrë të dhënat PTR për ato A shënimeve).

digall – gërmoj duke pyetur serverin SOA / NS për jo-cached rezultatet authoritive

dig-x – gërmoj në mënyrë specifike për një kundërt / rekord PTR

i zbehtë – minimale lookup rezultatet DNS

mydigns – specifikoni një server DNS siç përdoret nga Scripts dig tjera – përdorur nga disa prej Scripts mia të tjera

authcheck – godas – themelore kontrolloni http accessibility

pidofp – jep id procesit (pid) i prindit aplikimit të

rd(|c) – Scripts largëta desktop të hyni në një Microsoft Windows Server

them – gërmoj në mënyrë specifike për një rekord A

pjesë