பிரிவு காப்பகம் » blogging «

Friday, January 16th, 2009 | ஆசிரியர்:

நான் ஒரு புதிய தேடும், சுத்தம் இப்போது ஒரு தீம். நான் ஒரு நல்ல ஒரு கண்டுபிடித்தேன் என்று, இது இப்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது, என்னை தனிப்பயனாக்க துவங்குங்கள்.
தீம் காணலாம் இங்கே.

என் தேர்வு கருத்து தயவு செய்து. 😉

பகிர்
Friday, January 02nd, 2009 | ஆசிரியர்:

I’m now trying very hard (and unsuccessfully) to prevent myself from letting 80% of my links point to விக்கிப்பீடியா.

I think from now on, whenever I get annoyed with myself for this, I’m going to toss ஒரு coin:

  • Heads, I pick something relevant out of a Google search that has nothing to do with Wikipedia.
  • Tails, I pick something irrelevant out of a Google search that has nothing to do with Wikipedia, preferably something humorous.
பகிர்
Category: blogging, random  | Tags:  | Leave a Comment