பிரிவு காப்பகம் » hosting «

வியாழக்கிழமை, March 26th, 2009 | ஆசிரியர்:

Have you previously realised that www is redundant? If so, I’m preaching to the converted and you can run along back to whatever you were busy with. 😉 Otherwise, stand to attention, soldier!

begin rantish text:

When I’m browsing the web, I’d much less prefer to typewww.xkcd.comthanxkcd.com”. Reason being that if *every* site has to have w’s, what’s the point of the w’s? Not to mention that they’re a bitch to pronounce. There’s 9 syllables in there! You could almost halve that by sayingtriple-w”. I’ve heard people saydub dub dub”. Bleh. Even the World Wide Web Consortium prefers to call themselvesW3C”.

So what exactly is (was?) the point of the www? There might be more to it, however the gist of it appears to be that when Tim Berners-Lee first created the hypertext document retrieval system, he called itWorld Wide Web”. I believe that www became a standard not because it made sense or because it was a good idea, but because it was hyped far beyond the healthy respect it deserved.

Your web browser *knows* you’re dealing with web content solely by the fact that there’s an http:// in front of the url. Therefore I submit, the www is redundant.

Need more convincing?

Search engines see www.dogma.swiftspirit.co.za and dogma.swiftspirit.co.za as 2 separate web sites. Because both sites have identical content, search engines might lower your Search Rankings. Hell, you’d be competing against yourself for rankings. Silly example: instead of 3rd, you might be 5th மற்றும் 7th. For this reason, it is better to either force www or to force no www. I’m in favour of the latter.

If you browse to http://www.dogma.swiftspirit.co.za/ you will be redirected to http://dogma.swiftspirit.co.za/. Even if you go to the downloads directory of my main domain with a www, you’ll be redirected appropriately. Importantly, search engines will only find one copy of my web site, இல்லை 2. And in the long run, I’ll be wearing out my w key a li’l less. 🙂

With the possible exception of a few quick deaths, no w’s were hurt during the production of this post.

பகிர்
Wednesday, March 18th, 2009 | ஆசிரியர்:

[edit] So much for that. It turns out that openssl is able to determine that the key and certificate are already in a single file. Therefore, no csplitting required (நன்றாக, I hope somebody reading this at least learned about how nice csplit is). In fact, the whole script might as well be obsoleteblaargh. Well, at least it gives a nice warning about not giving a blank passphrase. 😀

Here’s the new version:

pem2pfxconverts a .pem-formatted file containing a private key and signed certificate into a Windows-compatible .pfx certificate file.

#!/bin/bash
#pem2pfx
#v0.2
#டிரிக்கி - brendan@swiftspirit.co.za
# Converts a .pem certificate file to .pfx format
# $1 is the source file
set -e
 
if [ $# = 1 ]; then
 outputfile=`echo $1 | sed 's/.pem$/.pfx/'`
 
 echo "Please specify a password below. Windows refuses to import a .pfx certificate with a blank password."
 openssl pkcs12 -export -out $outputfile -in $1
 
 else
 echo "pem2pfx - converts a .pem formatted private-key and certificate file to an IIS-compatible .pfx file."
 echo "Usage: pem2pfx inputfile.pem"
fi

அதிக…

பகிர்
Saturday, February 21st, 2009 | ஆசிரியர்:

The relatively new document types Office 2007 has given some web hosts problems when their clients want to offer documents for download. Most often, the documents are being offered by the web server as text/html which is then rendered as a ton of garbage on the web user’s screen.

The best way to resolve this is to add all the MIME types to the server’s main configuration. IIS7 for Windows already has these MIME types set up correctly by default. IIS6 and IIS5 require the MIME types to be added, as might Apache on older installations. For Apache, there is also a workaround for the individual domain owner to add the mime types via Apache’s .ஹெச்டியாக்செஸ் கோப்பு.

IIS 6 MIME type addition (for the Server Administrator)

Before this can be done, ensure that your server is also set to allow direct metabase editing:

 1. Load IIS Manager: Start -> Rஐ.நா., “inetmgr” -> [OK]
 2. Right click theserverand clickProperties
 3. Within theInternet Information Servicestab (usually the only tab), ensure that theEnable Direct Metabase Editcheckbox is checked.
 4. Click [OK]

Be sure to back up IIS’s configuration (இங்கே for IIS5) beforehand. I won’t take any responsibility for an admin breaking his server. I have reason to believe this may also work on IIS5 however I have just as much reason to believe that it might just give lots of errors. If an IIS5 / Windows 2000 admin is willing to test this for me after backing up your configuration please let me know of the results.

Copy the following text into a file named msoff07-addmime.vbs and execute it once from the commandline by typing cscript msoff07-addmime.vbs and pressing Enter. If you run it more than once, the MIME types will be added each time and you will have multiple identical entries:

' This script adds the necessary Office 2007 MIME types to an IIS 6 சர்வர்.
' To use this script, just double-click or execute it from a command line.
' Running this script multiple times results in multiple entries in the
' IIS MimeMap so you should not run it more than once.
' Modified from http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752346.aspx
 
Dim MimeMapObj, MimeMapArray, MimeTypesToAddArray, WshShell, oExec
Const ADS_PROPERTY_UPDATE = 2 
 
' Set the MIME types to be added
MimeTypesToAddArray = Array(".docm", "application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12", _
".docx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document", _
".dotm", "application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12", _
".dotx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template", _
".potm", "application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12", _
".potx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template", _
".ppam", "application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12", _
".ppsm", "application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12", _
".ppsx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow", _
".pptm", "application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12", _
".pptx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation", _
".sldm", "application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12", _
".sldx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide", _
".xlam", "application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12", _
".xlsb", "application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12", _
".xlsm", "application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12", _
".xlsx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", _
".xltm", "application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12", _
".xltx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template") 
 
' Get the mimemap object
Set MimeMapObj = GetObject("IIS://LocalHost/MimeMap")
 
' Call AddMimeType for every pair of extension/MIME type
For counter = 0 செய்ய UBound(MimeTypesToAddArray) அடி 2
  AddMimeType MimeTypesToAddArray(counter), MimeTypesToAddArray(counter+1)
Next
 
' Create a Shell object
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
 
' Stop and Start the IIS Service
Set oExec = WshShell.Exec("net stop w3svc")
Do While oExec.Status = 0
  WScript.Sleep 100
Loop
 
Set oExec = WshShell.Exec("net start w3svc")
Do While oExec.Status = 0
  WScript.Sleep 100
Loop
 
Set oExec = Nothing
 
' Report status to user
WScript.Echo "Microsoft Office 2007 Document MIME types have been registered."
 
' AddMimeType Sub
Sub AddMimeType (Ext, MType)
 
  ' Get the mappings from the MimeMap property.
  MimeMapArray = MimeMapObj.GetEx("MimeMap") 
 
  ' Add a new mapping.
  i = UBound(MimeMapArray) + 1
  Redim Preserve MimeMapArray(i)
  Set MimeMapArray(i) = CreateObject("MimeMap")
  MimeMapArray(i).Extension = Ext
  MimeMapArray(i).MimeType = MType
  MimeMapObj.PutEx ADS_PROPERTY_UPDATE, "MimeMap", MimeMapArray
  MimeMapObj.SetInfo
 
End Sub

Apache MIME type addition (for the Server Administrator)

Apache stores its MIME types in a file normally located at $installpath/conf/mime.types. See the mod_mime documentation for more on how it works. ஆர்ச் லினக்ஸ் installs its MIME types at /etc/httpd/conf/mime.types மற்றும் Parallels Plesk installs it in /usr/local/psa/admin/conf/mime.types. Your distribution might have it in another place, so find your mime.types file by running locate mime.types.

Add the following lines to your mime.types file:

application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12             docm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  docx
application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12             dotm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template  dotx
application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12          potm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template   potx
application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12            ppam
application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12          ppsm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow  ppsx
application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12        pptm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation pptx
application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12            sldm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide    sldx
application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12              xlam
application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12           xlsb
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12              xlsm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet     xlsx
application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12             xltm
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template   xltx

Apache MIME type addition (For the domain owner with at least FTP accessusing .htaccess file)

Add the following text to your domain’s .ஹெச்டியாக்செஸ் கோப்பு, most commonly in an httpdocs/ directory

AddType application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 docm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document docx
AddType application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12 dotm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template dotx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12 potm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template potx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12 ppam
AddType application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12 ppsm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow ppsx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12 pptm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation pptx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12 sldm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide sldx
AddType application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12 xlam
AddType application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12 xlsb
AddType application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 xlsm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet xlsx
AddType application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12 xltm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template xltx
பகிர்
Saturday, February 21st, 2009 | ஆசிரியர்:

and my Personal Rating (PR) out of 10 😉

I use பயர்பாக்ஸ் so most of these won’t apply to non-FF users. ஆயினும், I’d be very very interested to hear what other addons my friends, subscribers, and random websurfers find interesting or useful to them. Have your say and let us know why you love the addons you love. 🙂

Personally, I prefer addons that aren’t intrusive. Ideally, an addon must have a minimal interface and give me a measurable benefit for me to keep it installed.

Cacheviewer – 7

This is a GUI front-end for the Cache Firefox keeps of the last few pages and media. I’ve found this addon more interesting than useful right now so I’m probably going to remove it soon.

ColorfulTabs – 9

I love the colours. The tab colour-grouping doesn’t work very well when you reach about 30 tabs though… :-/

நிலை பட்டை பதிவிறக்கம் – 10

நான் தாவல்கள் ஒரு ஒற்றை சாளர பயர்பாக்ஸ் எல்லாம் கொண்ட விரும்பினால். ஒரு தனி சாளரத்தில் ஒரு பதிவிறக்க பெட்டியில் கொண்ட எனக்கு ஒரு பெரிய இல்லை-இல்லை. It also saves screen real-estate since it is very minimal. 🙂

வீடியோ டவுன்லோடர்ஹெல்ப்பர் – 10

வீடியோ டவுன்லோடர்ஹெல்ப்பர் ஊடக ஸ்ட்ரீமிங் தெரிகிறது – குறிப்பாக பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட எந்த பெரிய உள்ளடக்கத்தை தேடும். நீங்கள் ஐகானை கிளிக் போது, அதை நீங்கள் தற்போது-பதிவிறக்கும் நீரோடைகள் காட்டுகிறது மற்றும் நீங்கள் ஒரு அது வரிசையில் விருப்பத்தை கொடுக்கிறது “சாதாரண” பதிவிறக்க.

நீங்கள் திதி செயலிழக்க செய்ய போகிறது என்றால் தெரியும் அல்லது மின் வெட்டு போகிறது இல்லை என்பதால், நான் என் டெஸ்க்டாப் ஒரு பிரதியை காப்பாற்ற விரும்புகிறேன் மற்றும் நான் மீண்டும் வீடியோ பதிவிறக்க மேலும் அலைவரிசையை பயன்படுத்தி இல்லாமல் வீடியோ பார்க்க முடியும். மேலும், வேலை, மக்கள் என்னை YouTube அல்லது மற்ற ஊடக இணைப்புகள் அனுப்ப போது, நான் வழக்கமாக பிறகு மிகவும் வரை பார்த்து கவலைப்படுவதில்லை – என் சொந்த ஓய்வு நேரத்தில் அல்லது ஒரு இடைவேளையின் போது.

Expiry Canary – 9

நீங்கள் தற்போது பார்த்துக் தளம் SSL சான்றிதழ் விரைவில் காலாவதியாகிவிடும் போகிறது என்றால் இந்த சுத்தமாகவும் மற்றும் குறைந்தபட்ச addon நீங்கள் சொல்கிறது. உங்கள் சொந்த தளத்தில் ஒரு SSL சான்றிதழ் இருந்தால், நான் நீங்கள் அறிவிப்புக்கு அல்லது miscommunication ஒரு எளிய இல்லாததால் காலாவதியாகும் உங்கள் தளத்தின் SSL சான்றிதழ் தவிர்க்க உதவும் இந்த addon பயன்படுத்த பரிந்துரை.

Fasterfox – 8

Fasterfox adds some network optmisation options. Some of the options could make your corporate network admin a little mad with you though. 😉

ஃபயர்பக் – 9

பக்கங்கள் கொண்ட இணைய வளர்ச்சி மற்றும் பரிசோதனை. குறியீடு உயர்வை பக்கங்களை சோதனை அத்துடன் பிழைதிருத்தம் வியப்பா.

FoxClocks – 6

errtells you the time in other time zones. o.O Was useful for a short timenow its redundant since my head is working it out faster than I can glance. rm -f

FoxyProxy – 9

குறிப்பிட்ட ப்ராக்ஸி சர்வர்கள் மூலம் குறிப்பிட்ட பக்கங்கள் உலாவும் வியப்பா. This is useful for when some sites are blocked or the SAIX Transparent Proxy servers aren’t working properly. 🙂

நான் பதிலாக இயல்புநிலை யாவும் வழியாக செல்ல முடியாது என்று ப்ராக்ஸி சர்வர்கள் மீது சில போக்குவரத்து பாதைக்கு இந்த பயன்படுத்த. Its also very flexible. நீங்கள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ப்ராக்ஸி சர்வர் கிடைக்க வேண்டும் மற்றும் நீங்கள் வழக்கமாக திடீரென்று பயன்படுத்த ஒரு சிமிட்டும் சென்றால், அடுத்த ஒரு மீது மாற. 🙂

GreaseMonkey – 10

Right now, I use this only for the GooglemonkeyR ஸ்கிரிப்ட். This script reformats Google‘s search results to your specifications and also has an option to show small thumbnail of the pages Google links to. Greasemonkey can do a lot more and there are plenty of scripts readily available for many many sites.

Live HTTP headers – 8

I’ve used this a few times to diagnose gzip compression issues with IIS web servers. Not much else to say though: It works.

Live PageRank – 10 (so faronly installed it yesterday)

This addon seems simple enough. It gets the PageRank from Google and shows it in the tray.

noscript இந்த – 10

Noscript இந்த தடுப்பதை விளம்பரங்களில் உள்ள அறிவாளி. முதலில் அதன் ஒரு சிறிய எரிச்சலை நீங்கள் விரும்பும் அனைத்து தளங்களையும் ஏற்புப்பட்டியலாக்க வேண்டும் என்பதால் – but in the long run it is soooo worth it. 🙂

பக்கங்கள் உயிர்த்தெழ – 10

நீங்கள் ஒரு தளத்தில் உலவ மிகவும் பயனுள்ளதாக அது கீழே இருக்கும் நடக்கிறது. அதன் தற்காலிக சேமிப்பில் ஆன்லைன் என்றால் தளத்தில் இருந்தால் நிலையான-உள்ளடக்கம் சார்ந்த பின்னர் இந்த விரைவில் உள்ளடக்கம் கண்டுபிடிக்க எளிதாக்குகிறது.

தாவல் மிக்ஸ் பிளஸ் – 8

Awesome for if you have more than 7-or-so tabs.

ShowIP (using a version modified for work purposesdisplays company server’s canonical name when browsing) – 10

I cannot imagine the hell I’d have to go through to identify a server without this plugin. Okay, I can. Used to have to do this all the time. I eventually scripted it but I can’t find the original script. Here’s my 60-second attempt at recreating what was in that script:

$ cat /etc/hosts | grep `dig A $hostname @mycachingnameserver | grep . | grep -v "^;"`
$ dig -x `dig A $hostname @mycachingnameserver | grep ^$hostname | grep A | \
 awk '/[.]/{print $5}'` @mycachingnameserver | grep . | grep -v "^;"

Web Developer – 9

I used this once to diagnose some issues with a page. I don’t do much web development so I’m going to remove this one. Its no comment on its capabilities since I believe this is a top notch add-on if you’re doing a lot of web development work.

பகிர்
Tuesday, February 17th, 2009 | ஆசிரியர்:

Some of you may already know that I built a home server not too long ago. I documented some of the very important parts of how it was built though I was planning on releasing all the documentation all at once. I was using Arch Linux and I hadn’t nearly finished everything, especially the documentation. எடுத்துக்காட்டாக, it was supposed to be a media server. After some disk shuffling, it was supposed to end up having a RAID1 for the boot and RAID 10 for the rest (the media part).

This didn’t work out at all.

I got as far as having an efficient (மற்றும் நன்றாகfirewalled) routing gateway server. I was finally satisfied that the customised local routing* was working correctly and I was confident that my tests with DHCP meant I could disable the DHCP service on the flimsy ADSL router and have all my flatmates start using the server as the Internet நுழைவாயில். Instead: I was logged in to the server from the office, I’d just installed Apache2**, and I was about to consult with a colleague regarding getting nice graphs put together so the flatmates could all see who was using up the bandwidth***when I noticed a little message indicating that the root filesystem had been remounted read-only due to some or other disk failure.

And then I lost my connection to the server.

And then I gained a foul mood.

🙁

When I arrived home, I found that, as I had guessed from the descriptive message given at the office, the (மிகவும்) old 80GB IDE disk that I was using for the root filesystem had failed. Unfortunately, the server would never boot again and there was little chance of prying everything off onto another disk to continue where I’d left off.

I’m buying a replacement (SATA) HDD this next weekend just after pay dayand I’ve changed my mind about documenting my progressand backing up my configurations:

Release Early. Release Often.

* ISPs in South Africa charge less (easy price comparison) forlocal-only” (within South Africa) traffic on ADSL but only if you use an ADSL account that CANNOT access web services outside of South Africa. This means that if you want to take advantage of the reduced costs but still be able to access the Internet at large, you need to set up some sneaky routing.

** one-command-install: ~$ yaourt -S apache

*** Internet Access in SA is expensiveyou get charged about R70 ($7 / £4.9 / €5.46) per GB when using ADSL, or about R2 per MB if using GPRS / 3G.

பகிர்