Lưu trữ cho mục » blogging «

Thứ sáu, January 16th, 2009 | Tác giả:

Tôi đã tìm kiếm một mới, sạch chủ đề cho một thời bây giờ. Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một tốt đẹp nhất, hiện đang được sử dụng, để bắt đầu cá nhân cho bản thân mình.
Chủ đề có thể được tìm thấy đây.

Xin vui lòng nhận xét về sự lựa chọn của tôi. 😉

Chia sẻ
Thứ sáu, January 02nd, 2009 | Tác giả:

I’m now trying very hard (and unsuccessfully) to prevent myself from letting 80% of my links point to Wikipedia.

I think from now on, whenever I get annoyed with myself for this, I’m going to toss một coin:

  • Heads, I pick something relevant out of a Google search that has nothing to do with Wikipedia.
  • Tails, I pick something irrelevant out of a Google search that has nothing to do with Wikipedia, preferably something humorous.
Chia sẻ
Thể loại: blogging, ngâu nhiên  | Thẻ:  | Lại một Thảo luận