Tag-Archive for » bồi «

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012 | Tác giả:

Nó xuất hiện mà, trong sự khôn ngoan vô hạn, Google có một tính năng bảo mật có thể chặn một ứng dụng truy cập hoặc sử dụng tài khoản Google của bạn. Tôi có thể thấy làm thế nào điều này có thể là một vấn đề đối với người dùng của Google, đặc biệt của họ GTalkGmail người sử dụng. Trong trường hợp của tôi, nó đã được Pidgin có một vấn đề với Láu táu vụ (đó là kỹ thuật một phần của GTalk). Tôi tìm thấy giải pháp sau khi một chút đào. Tôi ngạc nhiên vấn đề là bao nhiêu tuổi và tính năng này đã tồn tại bao lâu!

Để mở khóa tài khoản và ứng dụng trực tuyến của bạn, sử dụng trang Captcha của Google đây.

Chia sẻ
Thứ ba, January 13th, 2009 | Tác giả:

Some of you might have noticed issues với MSN/Live‘s servers yesterday. The problem was related to a specific protocol version of MSN. Some IM software have an automatic failover to use a different version of the protocolsbut apparently bồi (my currentaggregateIM of choice) doesn’t do this by default. Adium (vì Mac OS) uses the same libraries (libpurple) as pidgin and was also affected. I’m not sure what other software was affectedhowever pidgin is popular enough that many of my friends thought MSN was completely out of commission.

The easiest short-term solution is to install an alternative MSN protocol library and to switch to it on demand. The long-term solution would be to convince libpurple’s developers to build in a failover facility. I tried out msn-pecan, a plugin which is actually a fork of the built-in MSN protocol library. The plugin appears to be using the slightly older protocol version. The advantage of this is that you don’t have to recompile pidgin to switch between versions.

To adjust, once you’ve installed msn-pecan:

  • Restart pidgin
  • press Ctrl+A or Select Accounts -> Manage Accounts
  • select your MSN account and ensure that it is offline (very likely at the time) by unchecking the tickbox next to the account
  • nhấp chuột [Modify]
  • change theProtocoldrop-down box fromMSN” đến “WLM
  • nhấp chuột [Save]
  • click the tickbox again to re-enable the account.

To change it back, do the same, except change the Protocol drop-down back toMSN”.

Chia sẻ
Thứ Hai, November 17th, 2008 | Tác giả:

(xx:55:12) You feel a disturbance in the force
(xx:56:34) Khôn lanh: Afternoon 🙂
(xx:05:54) anon: HI
(xx:08:19) anon has left the conversation.

Sometimes I think I shouldn’t let Pidgin try to make me Jedi.

Chia sẻ
Thể loại: ngâu nhiên  | Thẻ: , , ,  | 3 Bình luận