Giới thiệu

Tên tôi là Brendan. Đồng nghiệp và bạn bè của tôi trong các cộng đồng khác nhau biết tôi như Tricky hoặc Tr1cKy.

Tôi là một iPod và nhiều công việc của tôi phản ánh rằng. Tôi muốn nói rằng tôi là một chuyên viên Linux nhưng đó sẽ là hiển nhiên trong số tỷ lệ. Mặc dù chủ yếu là Linux, Tôi cũng làm việc trên các hệ thống Windows.

Đây là một blog cá nhân – do đó, nó sẽ được về những điều tôi quan tâm đến.

Tôi sẽ loại bỏ ý kiến ​​mà không chất. Bất cứ điều gì không thêm vào cuộc trò chuyện, tôi có khả năng sẽ xóa.
Tôi cũng không ủng hộ các kết quả tìm kiếm thao tác do đó, tôi không bình luận vì lợi ích của các liên kết.
Chia sẻ