કેટેગરી માટે આર્કાઇવ » સુરક્ષા «

સોમવાર, 29 ઓક્ટોબર, 2012 | લેખક:

તે દેખાય છે, અનંત શાણપણ, Google સુરક્ષા લક્ષણ કે ઍક્સેસ ઉપયોગ કરીને અથવા તમારા Google એકાઉન્ટ માંથી અરજી અવરોધિત કરી શકો છો. હું જોઈ શકે છે કે કેવી રીતે આ Google વપરાશકર્તાઓ માટે એક સમસ્યા હોઈ શકે છે, ખાસ કરીને તેમના જી ટોક અને Gmail વપરાશકર્તાઓ. મારા કેસ હતો પિજિન સાથે સમસ્યા લવારો સેવા (જે ટેકનિકલી જી ટોક ભાગ છે). હું થોડો પછી ઉકેલ મળી ખોદવું. હું જૂના કેવી રીતે સમસ્યા હતી આશ્ચર્ય થયું હતું અને લાંબા કેવી રીતે આ લક્ષણ અસ્તિત્વમાં છે!

એકાઉન્ટ અનલૉક અને તમારી અરજી ઓનલાઇન મળી, Google ની કૅપ્ચા પાનું ઉપયોગ અહીં.

શેર
Friday, August 21st, 2009 | લેખક:

Have we here a Facebook Stalker?!

Of great consideration to online privacy are facebook stalkers. If a stalker randomly manages to add a few of your friends and you have your Profile Privacy Settings allowingFriends of Friendsto see everything then your stalker effectively has access to your profile even without having added you.

I’ve now adjusted my privacy settings more strictly and I’ve used theSee how a friend sees your profile:” tool to get an idea of how it changes things.

મારા “BasicInformation I had available toFriends of Friends”. This includesGender, Birthday, Hometown, Political and Religious Views and Relationship Statusaccording to Facebook’s description. You might think it fair that friends of your friends have an idea of how you roll.

But can you trust all your friends anti-stalker spidey-senses?

I think NOT.

I previously had it that friends of friends can see my photos and videos but not much else. I’m thinking of changing that now too.

But wait, there’s More!

Further to this, we should be vigilant offakeFacebook profiles. Stalkers are usually apt enough to create more than one account with fake names. If you block one they create another and attempt to get a glance at your profile once more. I’ve created a friend group calledPrivacy Pls”. This group is limited from being able to see anything other than a very basic page. Thisbasicview is akin to when you first started using Facebook and didn’t know you could add lots of stuff in there (stuff you later realised you didn’t want anyway).

If someone adds me and I’m not absolutely sure who it is, I add them to myPrivacy Plsgroup. Also if someone adds me and I don’t want to offend them by ignoring their invite I’ll rather add them to this group. Perhaps you feel you have a pervy boss for example.

But Wait! There’s Moreand this time you can do it TOO!

To do this for yourself, go to your Friends page, ક્લિક “Create New List”, and name it something appropriate – “Privacy Plsin my case. Add the appropriate friends to this list now or add any futuresuspectfriends to the group.

Next, go to the Profile Privacy Settings page. Underneath each section you will find aEdit Custom Settings” બટન. Click the first one and, at the bottom of the dialog that pops up, you will findExcept these people”. Add yourPrivacy Plsgroup here. Do the same for all the sections you don’t want them to see. When done, use thefriend’s viewtool to confirm what is made available to persons on that list.

And the Friend-of-Friend Stalker?

To prevent yourFriend-of-FriendStalker from being able to see your profile, do yourself a favour and think very critically about what you want potential stalkers to be able to see. Now go change those Privacy Settings toOnly Friends”.

For the Photo Crazy

Check up on your Photo Album Privacy settings. This is set up much the same as your profile settings. Consider carefully who you want to be able to see which photo albums and adjust the permissions appropriately!

Your Personal Contact Information

Lastly, check up on your Contact Information: ક્લિક કરો “Profilebutton towards the top left of the Facebook page to get to your profile. Then click on theInfotab within your profile. When you mouseover the Contact Information section you will see anEditlink pop up on the right. Click this button to start editing your details.

Next to each item you will find alockicon. Click this lock to define further permissions for which friends are able to see the items. You’ve never give your address and phone details to a dodgy stranger you meet on the street. Why do we then go and give it away to everyone on the Internet. I recommend the following:

 • AllowNo one” પર:
  • email address
 • AllowOnly Friends” પર:
  • IM Screen Names
 • Remove completely or allowNo one” પર:
  • mobile phone number
  • landline number
 • Limit the following:
  • address detailsgive your area or suburbbut NOT your full address

Hopefully we don’t all have to learn our lessons the hard way.

P.S. (especially to the guys and gals who have asked) I’ve been extremely busy these last couple of weeks. I have a lot of unedited content I’m hoping to make publishable very soon!

શેર
રવિવાર, April 19th, 2009 | લેખક:

I think the Internet is a scary place. હા, me. Some days I find myself horrified to find the lowliest of criminal bastards trying to steal our livelihoods.

હા, people, there are criminals out there and they want your money or they want to use you to make money. What’s even more scary is the lengths to which they are willing to go, even risking YOU. Do not pass Go. Do not collect $200.

I received an email saying that I was being offered a job as aRegional Assistant” અને, though the details weren’t given, the email suggested that it was a legitimate opportunity. I replied asking about where they’d received my details and also about what they would require of me.

Being the skeptic I am, I thought I could spot scammers a mile away. How fortunate that I can still laugh at the idea.

A few hours later, they replied indicating that I’d soon receive further instructions. They’dprobablybeen referred to me by a friend and they had a pile of referrals and so couldn’t specify which friend had recommended me. I waited patiently and left it to the back of my mind. “They’ve probably found a good candidate already and I’ve lost out”, I thought. “How nice that a friend might refer me. Obviously I’m Awesome.” (and daft :-/)

So later on, I receive my email with myfurther instructions”. This is where I finally realised that I was dealing with scammers:

Hi. We’d like to start a trial task. Our customer will make a bank transfer to you this week. Please go to our site <site omitted> to submit the banking details where the transfer will go to. Once we’ve established a good transaction history, you will receive between 2-3 transfers per week (amounts of about R10 000 each except the first trial transfers).
Please confirm that you can start. We don’t send any transfers to your account until we receive confirmation from you.
On Monday you will receive notification, detailed information and instructions regarding the transfers. Thank you and have a lovely weekend.

Say what??? I checked out the web site in question and, without a doubt, this is a money laundering scheme done by professionals. They know what they’re doing and they probably launder millions every month. What’s more is that, inevitably, they will screw you over and get the cops to arrest YOU. These criminals can leave evidence behind implicating you even if all you’ve done is diligently moved money from one place to anotherand kept a small percentage for yourself. 😛

Money laundering is where illegitimate money (stolen, probably) is transferred via third parties to appear more legitimate. You’re an accessory to the crime and, even worse, you’re even likely to be the victim of it. Recognise when an opportunity is too good to be true. I was fooled for a short while. Next up, given that a victim might give out a lot of personal details, the scammers might steal your identity and start to implicate you in fraudulent activities without you ever having done a thing.

If you happen to have already given any details such as the above where they wanted my banking details, contact your bank and inform them of the situation. They will give you the best possible advice on what to do next. If you’ve already responded to the mail but haven’t yet already given them the information they want, don’t reply any further. I’d also suggest calling your local police for further advice.

શેર
બુધવાર, March 18th, 2009 | લેખક:

[edit] So much for that. It turns out that openssl is able to determine that the key and certificate are already in a single file. તેથી, કોઈ csplitting required (કૂવો, I hope somebody reading this at least learned about how nice csplit is). In fact, the whole script might as well be obsoleteblaargh. Well, at least it gives a nice warning about not giving a blank passphrase. 😀

Here’s the new version:

pem2pfxconverts a .pem-formatted file containing a private key and signed certificate into a Windows-compatible .pfx certificate file.

#!/bin/bash
#pem2pfx
#v0.2
#ટ્રીકી - brendan@swiftspirit.co.za
# Converts a .pem certificate file to .pfx format
# $1 is the source file
set -e
 
if [ $# = 1 ]; then
 outputfile=`echo $1 | sed 's/.pem$/.pfx/'`
 
 echo "Please specify a password below. વિન્ડોઝ ખાલી પાસવર્ડ સાથે .pfx પ્રમાણપત્ર આયાત કરવા માટે ઇનકાર કરે છે."
 OpenSSL PKCS12 -નિકાસ -બહાર $outputfile -માં $1
 
 બીજું
 echo "pem2pfx - એક IIS સુસંગત .pfx ફાઇલની .pem રીતે ફોર્મેટ ખાનગી કી અને પ્રમાણપત્ર ફાઇલ ફેરવે છે."
 echo "Usage: pem2pfx inputfile.pem"
હોઈ

વધુ…

શેર
ગુરુવાર, March 05th, 2009 | લેખક:

Why is it that we’re so gullible?

I even considered for a whole second that my colleague had cross-checked the following SPAM before posting it on our IRL noticeboard. Please note that the following text originally had really bad-for-your-eyes fonts and colours. 😉

પાસેથી આવતી તાત્કાલિક ચેતવણી
સેલ સી, વોડાકોમ & MTN!

[એક બિઝનેસ કાર્ડ “કાનૂની પ્રતિનિધિ” ખાસ તપાસ યુનિટનું]

પ્રિય બધા,
જો તમે કોઇ વ્યક્તિ પાસેથી તમારા મોબાઇલ પર એક ફોન કૉલ પ્રાપ્ત થાય, તો, તેમણે કહ્યું હતું કે, તે અથવા તેણી છે
કંપનીના ઈજનેર, અથવા કહે છે કે, તેઓ તમારા મોબાઇલ રેખા તપાસ કરી રહ્યા છીએ, અને તમારી પાસે
દબાવવા માટે # 90 અથવા #09 અથવા અન્ય કોઇ નંબર.
કોઈપણ નંબરો દબાવીને વગર તરત જ આ કૉલ સમાપ્ત.
ત્યાં કપટ એક ઉપકરણ છે એક વાર તમે દબાવો મદદથી કંપની છે #90 અથવા #09 તેઓ કરી શકે છે
તમારા 'SIM ઍક્સેસ’ તમારા ખર્ચે કાર્ડ અને કોલ્સ.
કારણ કે ઘણા મિત્રો આ સંદેશ ફોરવર્ડ તરીકે તમે આ કરી શકો, તેને રોકવા માટે.
તમામ મોબાઈલધારકોને ધ્યાન પે જો તમે એક ફોન કૉલ અને તમારા મોબાઇલ ફોન પ્રાપ્ત
ડિસ્પ્લે (XALAN) સ્ક્રીન પર કૉલ જવાબ નથી, કૉલ તરત જ END,
શું તમે કૉલ જવાબ જો, તમારા ફોન વાયરસથી સંક્રમિત કરવામાં આવશે..
આ વાયરસ બંને તમારા ફોન અને તમારા SIM પરથી તમામ IMEI અને IMSI માહિતી ભૂંસાઈ જશે
કાર્ડ, તમારા ફોન ટેલિફોન નેટવર્ક સાથે કનેક્ટ કરવામાં અક્ષમ કરશે જે. તમે
નવો ફોન ખરીદી કરવી પડશે. આ જાણકારી બંને મોટોરોલા દ્વારા પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે
અને નોકિયા.
કૃપા કરી માહિતી આ ભાગ આગળ ધપાવવાની
બધા તમારા મિત્રોને મોબાઇલ અમારી પાસે હોવાથી.

પ્રથમ વસ્તુઓ છે કે જે મળી મને વિચારવાનો લખાણ પૃષ્ઠનાં ટોચ પર સત્તા સૂચવે હતી. હવે, ધ્યાનમાં સહન કે આ એક સૂચના પર છે – મારા ઇનબૉક્સ જ્યાં મારા સ્પામ વિરોધી ઇન્દ્રિયો તેમના ટોચ પર છે.

કોણ કદાચ સત્તા તેઓ દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમનો ટ્રાઇ opoly દરેક વતી એક સૂચના બહાર મોકલી રહ્યાં છો કહે છે શકે જીએસએમ પ્રદાતાઓ? બરાબર, તેથી તેના કેટલાક “ખાસ” કાનૂની ટીમ લાગે છે કે સરકાર પ્રકાર. તેઓ વંચાય છો – તે વારા બહાર – but they probably don’t have enough time to take my call asking if this is all true. Absolutely everything on the Internet must be true, especially anything I say. 😛

So anyway, now that we’re over the silliness, let’s break this hoax down:

Official Documentation

Bar a business card, which is hardly standard in any industry, there is no official contact information. I’d expect at least a letterhead or a misguided trailing disclaimer.

Presentation and Language

There are actually 2 notices here regarding separate threats however it isn’t obvious without reading the text in full. This is because the paragraphing and grammar are very poor. Government institutions don’t normally issue poorly-worded or paragraphed documentation. પણ, why not issue a separate notification regarding each threat separately?

અને Lime Green??? bleh

There are no links to further resources

Any warning of this sort would undoubtedly offer further information or advertise the online presence of the institution. પણ, perhaps they’d like for you to give feedback on the situation or maybe they’d like us to report on further suspicious activity. But no. Nothing. Just a specific representative’s business card. What if the guy dies, finds a better job, અથવા leaves the country?

There is a fraud company … “

This means that they haven’t any clue who it is. This is a broad and passive statement. Question whenever someone saysthey” અથવા “people who”. Who is thisfraud company”? Where isthere”? And why doesn’t this crack government legal team (who have to use chain mail to spread warnings) let us know through their uber-powerful chain mail network?

“કારણ કે ઘણા મિત્રો આ સંદેશ ફોરવર્ડ તરીકે તમે આ કરી શકો”

મારા, oh my. This line has probably been in every chain letter / social engineering virus (my special definition) since sliced bread.

This information has been confirmed by both Motorola and Nokia.

They’re trying to prevent you from thinking for yourself and try to verify their claims independently. They’re sayingYou’re stupid to check. We already checked for you. :-ડી”. અલબત્ત, in reality, they’re just trying to take advantage of our gullible nature.

“#90 or #09” અને “XALAN”

There isn’t any way for you to verify this. Again, question everything. Google’s first page of results is riddled with the wordsCell phone warning hoax”. duh.

If you get a message like the above from your friends, reply and tell them to stop sending spamand maybe give them a link to this page so they know why. 🙂

શેર