Tag-Archive for » im «

Monday, October 29th, 2012 | Author:

Պարզվում է, որ, եւ անսահման իմաստությամբ, Google Խմբերի սկզբնական էջ մի առանձնահատկություն, որը կարող է արգելափակել անվտանգության դիմումով մուտք գործելիս, կամ, օգտագործելով Ձեր Google հաշիվը. Ես տեսնում եմ, թե ինչպես դա կարող է լինել խնդիր, Google-ի օգտվողների համար, մասնավորապես, իրենց GTalk իսկ Gmail ալբոմներ. Իմ դեպքում դա եղել է Pidgin ունենալու խնդրի հետ Փնթփնթոց ծառայություն (որը տեխնիկապես մասն GTalk). Ես գտա լուծումը հետո, մի քիչ փորում. Ես զարմացած էի, թե որքան հին է այդ հարցը, եւ որքան այս հատկությունը գոյություն ունի!

Բացելու հաշիվը եւ ստացեք հայտը online, Google-ի CAPTCHA էջը այստեղ.

բաժնետոմս
Tuesday, January 13th, 2009 | Author:

Some of you might have noticed issues հետ MSN/Live‘s servers yesterday. The problem was related to a specific protocol version of MSN. Some IM software have an automatic failover to use a different version of the protocolsbut apparently pidgin (my currentaggregateIM of choice) doesn’t do this by default. Adium (for Mac OS) uses the same libraries (libpurple) as pidgin and was also affected. I’m not sure what other software was affectedhowever pidgin is popular enough that many of my friends thought MSN was completely out of commission.

The easiest short-term solution is to install an alternative MSN protocol library and to switch to it on demand. The long-term solution would be to convince libpurple’s developers to build in a failover facility. I tried out msn-pecan, a plugin which is actually a fork of the built-in MSN protocol library. The plugin appears to be using the slightly older protocol version. The advantage of this is that you don’t have to recompile pidgin to switch between versions.

To adjust, once you’ve installed msn-pecan:

  • Restart pidgin
  • press Ctrl+A or Select Accounts -> Manage Accounts
  • select your MSN account and ensure that it is offline (very likely at the time) by unchecking the tickbox next to the account
  • click [Modify]
  • change theProtocoldrop-down box fromMSN” մինչեւ “WLM
  • click [Save]
  • click the tickbox again to re-enable the account.

To change it back, do the same, except change the Protocol drop-down back toMSN”.

բաժնետոմս
Tuesday, January 13th, 2009 | Author:

(20:19:25) A: was playing WoW on Saturday
(20:19:40) B: yea dude
(20:19:44) A: They have chat channels similar to IRC, though its specific to the area you’re in
(20:19:52) B: lol
(20:20:01) B: thats kewl
(20:20:05) A: a guy put inI can like to be wearing… “
(20:20:23) A: so I replieda jean pant
(20:20:28) B: lol
(20:20:50) A: and he repliedof ‘n rokkie
(20:21:00) A: I fell off my chair

բաժնետոմս
Monday, November 17th, 2008 | Author:

(xx:55:12) You feel a disturbance in the force
(xx:56:34) Tricky: Afternoon 🙂
(xx:05:54) anon: HI
(xx:08:19) anon has left the conversation.

Sometimes I think I shouldn’t let Pidgin try to make me Jedi.

բաժնետոմս
Category: random  | Tags: , , ,  | 3 Comments