గురించి

నా పేరు బ్రెండన్ ఉంది. వివిధ వర్గాల నా సహోద్యోగులు మరియు స్నేహితులతో నా వంటి ట్రిక్కీ లేదా Tr1cKy తెలుసు.

నేను ఒక techie ఉన్నాను మరియు చాలా నా పని ఆ ప్రతిబింబిస్తుంది. నేను ఒక Linux techie ఉన్నాను చెప్పడానికి కావలసిన కానీ నిష్పత్తి నుండి మోటుగా ఉంటుంది. ఎక్కువగా Linux ఉన్నప్పటికీ, నేను కూడా Windows వ్యవస్థలు పని లేదు.

ఈ వ్యక్తిగత బ్లాగు – కాబట్టి నేను ఆసక్తి ఉన్నాను విషయాల గురించి ఉంటుంది.

నేను పదార్థం లేకుండా వ్యాఖ్యలు తొలగిస్తుంది. నేను అవకాశం తొలగిస్తుంది సంభాషణ జోడించడం లేదు ఏదైనా.
నేను లింకులు కొరకు మీరే లేదు రెట్టింపు శోధన ఫలితాలు అనుకూలంగా కూడా కాదు.
వాటా